National Anthem Of India

Jana-gana-mana-adhinayaka jaya he Bharata-bhagya-vidhata Punjaba-Sindhu-Gujarata-Maratha Dravida-Utkala-Banga Vindhya-Himachala-Yamuna-Ganga uchchala-jaladhi-taranga Tava shubha name jage, tava shubha asisa mage, gahe tava jaya-gatha. Jana-gana-mangala-dayaka jaya he Bharata-bhagya-vidhata. Jaya he, Jaya…